Föregående avsnitt om bakgrund och ursprungligt syfte har under processen gång utvecklats och konkretiserats. De aktuella målen samt vad det innebär med detta material har blivit att:

    • Presentera alpin skidteknik på ett sätt som ska vara enkelt att förstå på ett långsiktigt plan. Det innebär dels att vi använder vedertagna begrepp och termer inom ämnesområdena som används i alpin skidteknik och att vi beskriver den med ämnesområden som anses vara så nära sanning som möjligt. Inom ramen för detta skapas en modell för alpin skidteknik och övergripande tekniska mål.
    • Presentera och beskriva metoder för inlärning som ökar förståelse och medvetenhet hos en själv som skidåkare eller för att kunna hjälpa andra skidåkare inom ramen för alpin skidteknik. Inom ramen för detta presenteras även perspektiv och synsätt att se helheten. 
    • Presentera materialet på en webbaserad plattform som möjliggör vidareutveckling av innehållet. Det innebär att materialet har möjligheten att kontinuerligt uppdateras om behovet efterfrågas.

Detta material berör inte all information inom respektive ämnesområde. Med tanke på att plattformen kan komma att ändras kan även nya aktuella mål att förändras. De delar som berör alpin skidåkning kommer att belysas och lyftas fram vilket innebär att informationen inom respektive ämnesområde till viss del är förenklat för att tillgodose det ursprungliga utvecklingsbehovet. Andra relaterade ämnesområden kommer också att tas upp. Fördjupande inom samtliga områden finns under ”Fördjupning”.