För att du som skidlärare eller tränare ska kunna planera din lektion eller träning så att den blir både rolig och utvecklande, är det viktigt att alltid utgå från eleven/eleverna du ska arbeta med. 

I samband med att ett barn växer, förändras deras motorik och hur de agerar i olika sociala sammanhang – vilket gör att du har olika möjligheter, tillika olika hinder beroende på vilken ålder du jobbar med.

Den psykiska och sociala utvecklingen

Arv och miljö är två faktorer som påverkar oss alla, där våra arvsanlag är medfödda (vi kan inte ändra på dessa, men vi kan utveckla dem),  medan miljön (allt och alla som omger en person) som omger oss, har en stor grad av påverkan. Detta gör att i en stimulerande miljö blir det lättare att utvecklas och lyckas – där du som ledare har stor del i att skapa eller hitta den miljön.

”Socialiseringsprocessen” kallas den process när barn går från ett totalt beroende av sina föräldrar, till att en dag klara sig helt själv. Hit hör bland annat talinlärning, förmågan till att umgås i grupp, barnets förhållningsätt till omvärlden och dess utveckling av olika attityder.

Fram till sexårsåldern är miljön i hemmet den faktor som påverkar mest när det gäller barnets utveckling, men i samband med skolstarten (6 år) utvecklar barnet en större självständighet då den försätts i fler olika sociala sammanhang. Utöver skolan kan barnet spendera tid med kompisar (och därmed andra familjer), föreningar/lag och andra grupper som alla bidrar till barnets psykiska och sociala utveckling.

Den fysiska och motoriska utvecklingen

Vår kropp förändras under hela vår uppväxt, där de tre viktigaste huvudpunkterna i den fysiska utvecklingen rör:

 • Musklernas utveckling
 • Tyngdpunktens förskjutning
 • Utveckling av koordinationsförmågan

Musklernas utveckling

När det gäller musklernas utveckling från spädbarnsåldern till ungdomsåren utvecklas det muskulära systemet i följande ordning:

 • Från huvudet till fötterna
 • Från kroppens centrala delar till armar och ben
 • Från grov- till finkoordination

Tyngdpunktens förskjutning

Barn har högre tyngdpunkt än vuxna vilket medför att barn har svårare att hålla balansen i jämförelse.

Under perioden sex till tolv år utvecklas kroppens proportioner mot den vuxnes, med följd att tyngdpunkten gradvis sjunker och därmed förbättrar både balans och stabilitet.

MC:s förändring

Koordinationsförmåga

Koordinationsförmåga är en viktig pusselbit för att kunna utföra rörelser med kroppen och inte minst i skidåkning. När vi åker skidor utför vi många olika rörelser med krop­pen, där benen, överkroppen och armarna hela tiden arbetar tillsammans. Med koordination menar vi att rörelserna samordnas till en avstämd helhet, där en välkoordinerad rörelse utför precis det arbete som krävs, utan att onödiga muskler arbetar eller att för mycket energi går till spillo.

Motorisk utveckling beskriver hur kroppen utvecklas och hur dess rörelser blir kontrollerade (koordinationsförmågan). Bakom varje rörelse finns en process som är mycket komplex, där det förenklat är att hjärnan skickar ut impulser via kroppens nervsystem till de muskelgrupper som skall utföra rörelsen. Hur pass snabbt och exakt nervimpulserna når ut till musklerna, avgör för både rörelsens precision och resultat.

Barns motoriska inlärning är stor från födelsen och avtar med åren. Fram till fyra-fem års ålder karaktäriseras utvecklingen av grova rörelser som ofta sätter i gång flera olika rörelser (exempelvis kommer ett barn att böja hela handen om vi ber den böja ett finger).

Efter att barnen blivit fyra och fram till dess att hen är 12, infaller en speciellt viktig period i barns liv när det gäller att träna in nya rörelser och tekniker. Många färdigheter som tränats in i detta åldersspann kommer lätt automatiseras och bevaras för resten av livet.

Det är viktigt att du som ledare förstår barn och ungdomars rörelseutveckling, för att kunna anpassa din didaktik och metodik för att kunna skapa inlärningssituationer som är lämpliga och skapar utveckling hos dina åkare.

Du kan läsa mer om den fysiska, psykiska, motoriska och sociala utvecklingen, samt hur den ser ut i olika åldrar under respektive ålderskapitel.

 1. 0-4 år
 2. 4-6 år
 3. 6-8 år
 4. 9-12 år
 5. Tonåringar
 6. Äldre åkare
 7. Uppfattningsförmåga