”Vad du behöver komma fram till för att skapa en förändring hos dina åkare” 

Pedagogik handlar om den kunskap vi besitter om våra elevers läroprocesser, men hur vi sedan använder oss av denna kunskap i en undervisningssituation , beskriver vi som didaktik vilket är en del av pedagogiken. Didaktik handlar om hur vi planerar, strukturerar och formar en undervisningssituation och innefattar valet av innehåll och metoder samt den motiveringen som ligger till grund för undervisningen i olika sammanhang.

Didaktik kan beskrivas som ”läran om konsten att undervisa” kopplat till ”Vad” & ”Varför” frågorna.

 

Pedagogiken i samspel med didaktiken

Med hjälp av den pedagogiska kunskapen vi har om våra elevers lärande bildar vi med hjälp av de fem ”hjälpvetenskaperna” underlag för vår undervisning och detta underlag blir didaktiken.

Under en undervisningssituation använder vi oss hela tiden av våra kunskaper  för att kunna hitta ett didaktiskt tillvägagångssätt som främjar en förändring hos våra åkare. Genom att hela tiden reflektera och vara medveten om att de fem ”hjälpvetenskaperna” påverkas, kommer vi kunna förändra vår didaktik och skapa lärande situationer som våra elever mår och utvecklas bäst i.

Innehållet i delen om didaktik är uppdelat enligt följande:

  1. Didaktiska ord
  2. Lärstilar
  3. Tillvägagångssätt
  4. Planering
  5. Erfarenhetsbaserat lärande
  6. Självreglerat lärande