Olika sätt att ta in information på 

Hur vi bäst lär oss och tar emot information är individuellt.
När vi pratar om begreppet lärstil,  eller begreppet inlärningsstil, menar vi att man behöver ta hänsyn till att människor tar till sig och bearbetar information/kunskap på olika sätt.
När man talar om lärstilar brukar man utgå från de sinnen som är mest centrala för informationsinhämtningen.

Sinnen (VAKT)

De sinnen som är av störst betydelse för inlärning är det visuella (syn), det auditiva (hörsel), det kinestetiska (rörelse) och det taktila (känsel).

V – Visuell, här tar eleven till sig information genom att läsa och betrakta (visualisering), följa skrivna eller tecknade instruktioner och genom att iaktta vad andra gör eller hur något ser ut.

A – Auditiv, här tar eleven in information genom att lyssna och höra, följa muntliga instruktioner och genom dialog.

K – Kinestetisk, här tar eleven in information genom att fysiskt göra (kroppsaktivitet, rörelse, fysisk orientering), att “vara med om”, följa instruktioner som utförs eller övas in och genom fysiska aktiviteter.

T – Taktil, här tar eleven in information genom att ta på, känna på eller på annat sätt uppleva föremål för att koppla informationen till någon känsla.