För att vi ska få en god alpin skidteknik och en god förståelse för den behöver vi lära oss egenskaperna hos de faktorer som påverkar det tekniska utförandet. Det handlar om hur vi påverkas av yttre krafter, av underlaget och utrustningen och interaktionen mellan dem samt om hur kroppens rörelser fungerar.

Enligt Rikstermbanken betyder ordet teknik läran om egenskaper hos materia och energi i syfte att utnyttja dessa för visst område. Termen  kan även avse metoder som bygger på läran. En mer ändamålsenlig definition av begreppet är: teknik är när det sker ett utförande baserat på ett specifikt mål.

För att få en god alpin skidteknik (att praktiskt kunna utföra) och en god förståelse för skidteknik behöver vi lära oss om egenskaper hos det som påverkar det tekniska utförandet. De delar som vi behöver god förståelse om är:

  • Mekanik och biomekanik – hur yttre krafter påverkar oss som skidåkare.
  • Underlagets egenskaper – hur olika typer av snö och lutning påverkar resultatet.
  • Utrustningens egenskaper – hur utrustningens uppbyggnad påverkar resultatet.
  • Interaktionen mellan utrustning och underlag – hur utrustningen kan interagera med underlaget för att få olika resultat.
  • Funktionell anatomi – hur kroppens rörelser fungerar och hur de kan påverka resultatet

De ovanstående punkterna samverkar, och det är skidåkarens uppgift att besluta om hur de ingående delarna ska komponeras för att uppnå det önskade resultatet. Det är just samverkan mellan dessa ingående delar som definierar vad vi kallar alpin skidteknik: förmågan att med hjälp av kroppens rörelser kunna påverka hur utrustningen interagerar med underlaget och utifrån yttre krafter kunna skapa det resultat som vi vill uppnå.

Automatiserad teknik

När vi har tränat upp vår teknik kommer alla dessa beslut att tas väldigt snabbt och även ibland omedvetet. Tekniken är automatiserad när vi inte medvetet behöver tänka på alla dessa beslut utan låter vår kropp lösa uppgiften genom ledrörelser för att påverka interaktionen mellan utrustning och underlag. Det som är viktigt att komma ihåg är att rörelser sker för att påverka hur utrustningen interagerar med underlaget för att nå målet.

Teknikträning handlar både om

 • att kunna utföra ändamålsenliga kroppsrörelser
 • att förstå vad våra kroppsrörelser har för påverkan på hur utrustningen interagerar med underlaget och därmed påverkan på resultatet.

De ingående delarna ger en helhetsbeskrivning av vad som ingår när alpin skidteknik beskrivs, det vill säga de delar vi väljer att utgå från för att beskriva skidteknik.

 

Skidteknikens ingående delar.

Anpassa oss respektive reglera

På de övriga undersidorna i den här avdelning ger vi ingående beskrivningar av respektive del. Mekanik och biomekanik, utrustningens egenskaper, underlagets egenskaper är delar som gör alpin skidåkning möjlig samt det vi måste anpassa oss efter.

Vi kan inte aktivt förändra skidans egenskaper under åkets gång, vi kan heller inte bestämma hur snön ska vara just den dagen vi väljer att åka, Mekanikens lagar är konstanta och kan heller inte förändras utifrån tycke och smak – vi kan exempelvis inte bestämma om gravitationen ska påverka oss eller inte.

Det vi däremot kan reglera och förändra är hur vi med våra ledrörelser väljer att låta utrustningen interagera med underlaget för att nyttja skidans egenskaper, snöns struktur och till viss del hur vi vill att mekanikens lagar ska verka på oss.

Vi kan anpassa och förhålla oss efter

 • mekanik och biomekanik
 • utrustningens egenskaper
 • underlagets egenskaper.

Vi kan reglera

 • interaktionen mellan utrustningen och underlaget
 • funktionell anatomi.

Det innebär också att skidteknikens ingående delar mynnar ut i en mer praktiskt användbar teknikmodell.