I det aktuella materialet används ett antal modeller, begrepp och metoder. I det följande avsnittet försöker vi förklara vad vi menar med modeller och begrepp, samt vad som är viktigt att tänka på när vi använder dem. Slutligen presenteras en introduktion till användningen av metoder i lärsituationer.

En modell är en förenklad beskrivning av något mer komplext. En modell är ett försök att fånga det viktigaste så att det ska vara lättare att se ett sammanhang. Eftersom det vid framtagandet av modellen exkluderas saker innebär det bland annat att en modell mer eller mindre fångar det viktiga i det mer komplexa.

Det kan även finnas flera modeller för samma komplexa fenomen, dels kan det vara för att i olika modeller fånga olika perspektiv på det komplexa, dels kan det vara varianter av samma perspektiv. Eftersom modeller är mer eller mindre korrekta leder det till att modeller ibland byts ut mot nya modeller som bättre ska fånga det perspektiv av det komplexa som ska förenklas.

Detta byte sker oftast för att användandet av föregående modell har lett till mer förståelse av det komplexa som modellen ska fånga. Modeller hjälper oss att strukturera och se helheter, samtidigt som vi ska komma ihåg att de inte är sanningar.

Begrepp kan betraktas på ett liknande sätt som modeller, som försök att karakterisera, beskriva eller abstrahera något som är mer komplext. Ett begrepp kan ses som en behållare innehållande en språklig beskrivning av något. Detta innebär att även begrepp är mer eller mindre bra på att fånga det som det vill beskriva.

För både modeller och begrepp är det viktigt att välja bra benämningar, benämningar som så bra som möjligt fångar det de ska förklara. Men hur bra benämningar som än väljs så kommer de att tolkas. Denna tolkning kan vara olika för olika människor, vilket är viktigt att ha i åtanke vid förklaringen av begreppen.

Detta innebär att det är oerhört viktigt att lägga ned energi på att ta fram bra förklaringar för modeller och begrepp. Då ökar sannolikheten att en modell eller ett begrepp inte snart byts ut på grund av misstolkningar. Noga genomarbetade begrepp och modeller underlättar också kommunikationen mellan de människor som använder det.

När du hjälper någon att utvecklas i en lärsituation använder du dig av en eller flera metoder. En metod beskriver ett sätt för att nå fram till ett önskat resultat. Vilka metoder du använder beror på svaren på följande frågor:

  1. Vem är deltagaren?
  2. Vad har deltagaren för mål? Vad vill deltagaren?
  3. Varför vill deltagaren uppnå det önskvärda?
  4. Vilka andra är med i samma situation?
  5. Vem är jag? Hur kommer jag att påverka deltagarens lärande och/eller upplevelse?
  6. När sker situationen?
  7. Var sker genomförandet?
  8. Hur ska situationen genomföras?

Det är med andra ord mycket viktigt att du vet vad som ska göras, varför du använder just den metoden, samt hur det ska göras. Tänk på att det är mycket viktigt att deltagaren i din valda metod får möjlighet att både göra och förstå. Genom att använda dig av den cirkulära rörelsen i det erfarenhetsbaserade lärandet, som beskrivs under Lärande, hjälper du deltagaren att bli medveten om sambandet mellan att göra och förstå, vilket leder till att deltagaren mer självständigt kan driva sin egen utveckling.