Ett mål är något konkret vi siktar mot att uppnå. Med mätbara mål kan vi återkoppla på ett konstruktivt vis och förstå hur vi ska förbättra oss. Men det är viktigt hur vi sätter upp målen, så att de är mätbara och realistiska, och att vi använder den typ av mål som passar åkaren bäst.

Ett mål beskriver önskvärda tillstånd som ligger framåt i tiden, något att uppnå och sikta mot. Ett mål ger åkaren energi och gör att hen anstränger sig mera. Ett mål är också något att återkoppla och utvärdera mot. Har vi inget mål blir det svårt att återkoppla på ett konstruktivt sätt och därmed blir det svårt att förbättra oss. En vision handlar mer om riktningar och värderingar som är svåra att mäta, medan mål är mer konkreta och greppbara.

Det finns flera alternativ av modeller för formuleringar av mål. SMART är en ursprungligen engelskspråkig modell för att underlätta målformulering för flera områden, individuella som organisatoriska, och den beskriver även vad ett mål är. Akronymen SMART står för fem grundpelare som beskriver hur ett mål kan formuleras. På svenska kan SMART uttryckas som:

  • Specifikt
  • Mätbart
  • Accepterat
  • Realistiskt
  • Tidsatt

Ibland påträffas olika alternativ till ordet accepterat, såsom attraktivt eller ambitiöst. Även ordet tidsatt byts ibland mot tidsbestämt eller tidsbegränsat, som dock inte innebär någon betydelseförändring.

Typer av mål

Det finns flera typer av mål:

 • Resultatmål avser yttre konsekvenser av de aktiviteter en åkare gör och de faktorer som ligger utanför hens kontroll, exempelvis hur andra åkare skulle prestera i en tävling. 
 • Prestationsmål ligger närmare åkarens kontroll och innebär att vissa aktiviteter ska göras med viss kvalitet och kvantitet inom en viss tidsperiod, exempelvis genom att genomföra åket i tävlingen med upplevd kontroll. 
 • Lärandemål innebär att förvärva de färdigheter och kunskaper som i sin tur ger de prestationer och resultat som är önskvärda. 
 • Processmål innebär ett fokus på hur vi agerar, tänker och känner, själva processen för att uppnå de andra typerna av mål enligt ovan. 

De olika typerna av mål kan användas beroende på kompetensnivå hos åkaren. För åkare med högre förmåga passar resultatmål och prestationsmål bättre och är mer motiverande medan alltför detaljerade lärande- och processmål kan upplevas som hämmande och kontrollerande.

För åkare som saknar den djupare förståelsen för hur de kan arbeta och påverka sin situation för att nå ett visst resultat passar det alltså bättre med att hjälpa dem att formulera lärandemål och processmål.