För att kunna genomföra ett bra träningspass som är roligt, innehållsrikt och anpassat till rätt nivå, behöver du planera och förbereda dig för dina olika lektions-/träningstillfällen. 

Det krävs olika förberedelser beroende på vilken grupp du skall instruera, tillika vad det är för något som innehållet ska fokusera på under lektions/träningstillfället. Det är även en stor skillnad på att träna en grupp under flera säsonger, ge en privatlektion eller en veckokurs i skidskolan men det är alltid lika viktigt att vara väl förberedd för sin uppgift.

För ett lyckat resultat krävs först och främst en målformulering där du måste veta vad åkaren har för: Behov, ambitioner, ålder , fysiska förutsättningar, psykiska förutsättningar, vilken teknisk nivå hen/de har och hur mycket tid du har.

Du måste även veta varför hen är hos dig. Beror det på att hens mål är att:

  • Utveckla tekniken?

  • Bli en säkrare skidåkare?

  • Kunna åka i alla pister?

  • Förbättra självförtroendet?

  • Förbättra tävlingsresultaten?

  • Ha kul i gruppen?

Mål kan alltid uppfyllas om de är realistiska och att ha mål att sträva mot är viktigt för motivationen, där det finns både kortsiktiga och långsiktiga mål. För nybörjaren kan det kortsiktiga målet vara att klara det första glidförsöket och det långsiktiga att klara hela backen. För att uppnå de långsiktiga målen är det bra att ha delmål, så att åkaren får ett kvitto på att hen utvecklas i rätt riktning. Mål är ofta individuella men givetvis kan även mål för hela gruppen formuleras.

En del skidåkare fixerar sin målsättning kring tävlingsresultat, vilket kan leda till stor besvikelse om dessa inte är bra. Detta kan i sin tur leda till att självförtroendet försämras. Det är därför viktigt att även ha andra mål som inte är resultatorienterade. Nås dessa mål blir tävlings- och träningsresultaten med all säkerhet också bättre.

Som instruktör måste du vara medveten om åkarens mål för att ni skall nå ett lyckat resultat tillsammans.

Detaljplanering av lektion/träning

Träningen skall vara både rolig, utvecklande och levande och det bör finnas utrymme för spontanitet och flexibilitet. Hur du planerar varierar givetvis beroende på omständigheterna och vilken erfarenhet du har, men det är viktigt att planeringen är genomtänkt. För den oerfarne instruktören kan det vara extra viktigt att planera i detalj för att känna sig säker, medan en mer erfaren inte behöver samma typ av tidsåtgång till planeringen då hen besitter mer erfarenhet. En noggrann och genomtänkt planering är också en förutsättning för att du skall kunna reflektera över dina handlingar och därmed kunna utvecklas. Det är genom utvärdering som du samlar erfarenheter för att utveckla och bredda dig som instruktör

Under en lektion händer mycket och allt går inte att förutsäga med en bra planering. Men med en bra planering kan du på ett enklare sätt hantera det oförutsedda som till exempel omställningar i vädret, förändringar i gruppen, att en backe är avstängd eller att liften stannar.

Disposition

En annan viktig faktor i samband med att du genomför ett träningspass eller en skidlektion är hur du lägger upp lektionen – hur du disponerar tiden på bästa sätt. Genom att gå in med en planering kring vad du vill åstadkomma under ett tillfälle, uppstår också frågan hur du lägger upp tillfället på bästa sätt kopplat mot både tidsåtgång och ordning på innehållet. Ett vanligt misstag ute i skidbackarna är att skidlärare många gånger får tidsbrist eller har tid i överflöd, vilket ofta grundar sig i att man inte har funderat kring dispositionen/upplägget. Om du utgår från vad du vill uppnå under ett unikt tillfälle, och vilken/vilka skidtekniska rörelser som därmed står i fokus, underlättar det upplägget gentemot ordningsföljd, tidfördelning och val av vilken/vilka terränger du ska använda sig av för att uppnå målsättningen. Detta innefattar självklart även hur mycket av lektionen som går åt till transport till/från olika backar, då eleven lär sig genom att åka skidor och inte genom att transportera sig.

Om du drar en direkt parallell till hur du disponerar ett träningspass på gymmet, inleder du med att värma upp kroppen och komma igång med de muskler som du ska aktiveras under träningspasset. Därefter börjar du att träna och fräscha upp det tekniska utförandet i exempelvis ett lyft eller utfall för att säkerställa så du har tekniken och rätt rörelser som ska genomföras. Sedan börjar du utföra den eller de övningar du ska göra, med en ökad svårighet kopplat mot exempelvis vikt eller repetitioner. Träningspasset avslutas med att du varvar ner kroppen och stretchar för att vara redo för ett träningspass dagen efter, eller lite längre fram på dagen.

Ungefär samma sak gäller under en skidlektion. Du börjar med att värma upp genom att möta eleven/eleverna och ser till att ni aktiverar kroppen inför skidåkning. Därefter fokuserar ni på det tekniska utförandet i en specifik övning eller terräng som ni vet att eleven hanterar (favoritbacke exempelvis). Därefter ökar ni belastningen kopplat mot exempelvis lutning eller typ av terräng innan ni avslutar lektionen genom att ta Er ner för en lutning som ni vet att eleven klarar av.  Vid samlingsplatsen reflekterar ni tillbaka mot det ni gjort under det specifika tillfället kopplat mot rörelser, utmaningar m.m.

Reflektion/Utvärdering

Reflektioner görs bäst i samband att du har en planering att blicka tillbaka mot utifrån vad du hade för avsikt med det enskilda träningstillfället. Du kan använda dig av dessa frågeställningar i reflektionen:

  • Vad gjordes under passet?

  • Varför blev det som det blev?

  • Hur skall jag använda mig av dessa svar för att gå vidare?

Det är viktigt att både blicka tillbaka på din egna insats,  hur eleven agerade/utvecklades, hur gruppen agerade och bidrog tillsammans med hur de yttre faktorerna spelade in för att komma dit ni hamnade i slutet av lektionen.

Du måste alltid våga utvärdera dig själv om du vill utvecklas och bli en bättre instruktör, där ett sätt att utvecklas är att rådfråga och diskutera med andra instruktörer om vilka erfarenheter de har av liknande situationer. Kom ihåg att du aldrig blir fullärd utan varje ny undervisningssituation är ett tillfälle för att du som instruktör ska utvecklas.

Avslutning

Vi har ovan pratat om planering på ett stort och omfattande plan kopplat mot lektions-, eller träningsplanering. Det finns även större planeringsinsatser att reflektera tillbaka mot – vilket exempelvis kan vara en planering av en hel säsong eller en planering av flera lektioner/träningar på följd.

Men vi vill betona att skidläraryrket är ett yrke som ständigt förändras och som hela tiden kräver att du ”omplanerar” och agerar flexibelt. Efter varje enskild övning eller åk, uppstår nya frågetecken eller utropstecken utifrån dina reflektioner av det resultat du ser hos dina åkare, som kräver att du behöver ifrågasätta din egen planering och eventuellt förändra den. Där reflektionen uppstår utifrån det du trodde skulle bli resultatet efter det enskilda åket eller övningen.