I den här delen får du förslag på olika metoder som du kan använda i den praktiska tillämpningen av det teoretiska innehållet. I det erfarenhetsbaserade lärandet är det en fördel att använda metoder för att belysa och avgränsa deltagarna i vad de ska fokusera på vid lärandet av ett nytt innehåll. Metoderna är uppdelade enligt skidteknikens ingående delar.

De flesta metoder syftar till att öka förståelse och medvetenhet kring de olika ämnesområdena. Metoderna syftar alltså inte i första hand till att enbart utveckla den skidtekniska kompetensen, då det blir en naturlig följd av att skidåkarna får ökad förståelse och medvetenhet kring skidteknik och dess ingående delar.

Allteftersom materialet används kommer fler metoder att adderas under respektive del.
Delen om metoder är uppdelad enligt följande: