Kommunikation är en väsentlig del av människors sätt att interagera med varandra och det är genom hur vi kommunicerar som vi framställer våra tankar, idéer och ord. För att kunna skapa så goda förutsättningar som möjligt för in elev, eller sina elever – är det en värdefull kunskap att veta vad kommunikation är, vilka delar det består av och vilka förutsättningar som krävs för att kommunikation ska uppstå och fortsätta. 

Vad är kommunikation?

Kommunikation betyder ”att göra tillsammans”, där det alltid krävs två eller flera personer för att kommunikation ska uppstå. När en individ (sändare) skickar iväg ett budskap till en annan individ (mottagaren) tolkas det budskapet, innan någon form av återkoppling sker tillbaka till mottagaren. Återkopplingen kan vara i både ord och gester. Tolkningen av budskapet påverkas utifrån mottagarens erfarenheter, personligheter, värderingar och attityder.

Brus

I en kommunikationsprocess, finns det även en parameter vi kallar för brus – vilket kan påverka både budskapet och återkopplingen. Brus kan vara yttre faktorer som gör att budskapet inte tas emot på det ansedda sättet. Exempelvis kan brus vara snöbyar när man står och kommunicerar på toppen av en lift – vilket gör att man eventuellt behöver upprepa sig för att säkerställa så att budskapet går fram. Ett annat exempel på brus kan vara när man pratar med en barngrupp, och en stor pistmaskin åker förbi där fokus flyttas från dig som instruktör till fascinationen av pistmaskinen. Brus är alltså sådant som påverkar budskapet, eller återkopplingen.

Innan vi fortsätter är det viktigt att särskilja på begreppen Information och Kommunikation – då dessa inte är samma sak.
Information är när en individ (sändare) sänder ett budskap utan att återkoppling från mottagaren/mottagarna sker. För att starta en kommunikationsprocess måste mottagaren tolka det sända budskapet och se till att återkoppling sker.
Information kan likställas med att en politiker framför något via sociala medier, i form av en kortfilm – medan kommunikation kan likställas med att två partiledare debatterar i en TV-debatt (även fast de inte alltid lyssnar på varandra, eller ger återkoppling på det direkta budskapet).

Aktiv process

När en skidlärare ger en elev instruktioner måste hen samtidigt, under hela instruktionen, iaktta och lyssna på elevens signaler så hen vet om instruktionerna går fram. Enligt det här (tillika modellen ovan) har både sändare och mottagare ansvar för att kommunikationen ska fortleva, där båda måste aktivt delta för att den ska kunna genomföras. Vi kommunicerar MED varandra, inte TILL varandra.

Verbal kommunikation

Verbal kommunikation är det vi sänder med enbart ordens betydelse. Ordet ”verbal” betyder språklig och menar det skrivna ordet, tillika enbart ordets egen betydelse. När vi chattar på internet eller skickar SMS använder vi oss alltså av verbal kommunikation. Vi kommer i huvudsak inte fokusera på den verbala kommunikationen för rollen som skidlärare, då den enbart står för 10% av kommunikationen mellan två personer.

Icke-verbal kommunikation

Den icke-verbala kommunikationen är det som förstärker din kommunikation i allt utöver ordens betydelse. Det sägs att den icke-verbala kommunikationen i vissa fall kan betyda så mycket som 60-90% av kommunikationen människor emellan. Om den siffran är korrekt i alla sammanhang går naturligtvis att diskutera, men faktum kvarstår att den icke-verbala kommunikationen är viktig och värd att ägna tid åt – vilket vi kommer göra i en separat del.

Mer om icke-verbal kommunikation 

Återkoppling

För att de budskap du vill förmedla verkligen ska nå fram till åkarna är det viktigt att skapa en funktionell och förtroendefull dialog. Kommunikation är en dubbelriktad process, vilket innebär att man hela tiden måste se till att återkoppling sker, det vill säga att stämma av att mottagaren/sändaren verkligen uppmärksammat och förstått budskapen som skickats. Återkopplingen sker genom att du ställer kontrollfrågor, är lyhörd för kommentarer och är uppmärksam på åkarnas kroppsspråk. Som ledare är det bra att vara en god lyssnare, för ett vanligt misstag är att vi tänker mer på vad vi ska säga härnäst än att lyssna på motparten. Det tar inte alls lång tid att säkerställa så eleven/eleverna har förstått min instruktion – men det tar väldigt lång tid att samla upp dem efter att de åkt ner i olika backar.

Reflektion:

  • Hur kan du som skidlärare säkerställa att ditt budskap har gått fram på det sätt du önskar?