Detta huvudavsnitt berör alla delar inom alpin skidteknik inom ramen för detta material. Det finns olika ämnesområden som bygger upp alpin skidteknik och vissa är oerhört komplexa och stora. Det är viktigt att komma ihåg att vi som skidåkare, skidlärare och skidtränare ska besitta tillräcklig kompetens inom respektive område.

Detta innebär samtidigt att vi inte ska, behöver eller kommer kunna ha möjlighet att täcka av allt som diverse ämnesområde berör. En del av begreppen, termerna och beskrivningarna kan värderas olika från individ till individ – vissa är nya för någon medan de är gamla för någon annan. Vi kommer alltid ha våra olika preferenser och fördjupande intressen. Var gränsen går är svårt att säga och kommer mest troligt att förändras i framtiden.

Oavsett vem som ska utöva alpin skidåkning kommer den att ha olika målsättningar. Denna del behandlar Svenska skidrådets övergripande tekniska mål för svensk alpin skidåkning som står i relation till individ- och situationsanpassad teknik och metodik samt medvetna åkare och ledare. Den ger också en översiktlig vy över beståndsdelarna som tillsammans skapar den alpina skidtekniken, här sammanfattat i en teknikmodell.

När både målsättningar och ingående delar beskrivs är det i relation till ett resultat. Ett resultat kan vara olika typer av svängar, hopp, broms etc. Avsnitten kan ses som introduktion men också som ett fundament för att fördjupa sig inom något område.

Ett av de aktuella målen för detta material är att alpin skidteknik ska beskrivas på ett sätt som ska vara enkelt att förstå. Det innebär att det kommer användas vedertagna begrepp och termer inom ämnesområdena som används i alpin skidteknik. Det innebär också att materialet utgår från och tar avstamp i ämnesområden som anses vara sanning (mekanik, biomekanik, funktionell anatomi) tillsammans med underlag och utrustning.

Innehållet i skidteknikdelen är uppdelat enligt följande: