Vi människor är sociala varelser, där vi under våra liv försätts i olika sociala situationer som vi kan ha valt själva, eller så kan vi hamna i sociala situationer ofrivilligt. Oavsett om det sker medvetet eller omedvetet kan vi befinna oss i dessa konstellationer antingen lång eller kort tid. 

Gruppens betydelse för vårt beteende

I vissa av dessa situationer kommer vi vara en del av en grupp, där exempel på grupper kan vara:

 • Familjen
 • Kompiskretsen
 • Arbetsplatsen
 • Idrottslaget
 • Klassen

I regel, kännetecknas ovanstående grupper av ett socialt samspel (beroende på hur länge gruppen bestått), där det är i regel är grupper där alla känner varandra och där det sociala samspelet kännetecknas av intimitet och ömsesidighet. Dessa grupper är ofta de grupper som betyder mest för oss.

Frånsett från grupperna ovan, finns en stor chans att vi kommer försättas i ”tillfälliga grupper”, där skidskolegruppen är ett exempel på en sådan.
I en skidskolegrupp är det intresset, föräldrarnas val, målsättningen att bli bättre skidåkare eller en rolig del av skidresan som är anledningen till att man är med i gruppen, snarare än den långvariga relationen mellan gruppmedlemmarna. Trots att vi inte står lika nära varandra i dessa grupper, är det trots detta viktigt att varje person känner en tillhörighet – där det är ditt jobb som instruktör att skapa en samhörighet och få medlemmarna att känna detta.

Reflektion:

 • Blicka tillbaka på en ”kortvarig grupp” du varit del av – Kände du dig delaktig? Och hur fick instruktören dig att känna tillhörighet? 

Nya grupper letar formerna

När en ny grupp bilas råder det ofta en osäkerhet bland medlemmarna, då det är oklart kring vilka regler och normer som råder, vilka roller som gruppmedlemmarna har/ska ha och oklart vilka förväntningar (oavsett ålder) som gruppmedlemmarna har på varandra och vilka olika målsättningar som finns.

Exempel på tankegångar som deltagarna kan ha är:

 • Kommer jag passa in i gruppen?
 • Kommer jag bli accepterad? 
 • Undrar vilka de andra i gruppen är? Kommer jag tycka om någon?

Utifrån ovanstående frågeställningar, har du som skidlärare en viktig roll med att möta alla individer en och en, och att sätta reglerna för gruppen i ett tidigt skede så alla har klart för sig vad som gäller. Den enda medlemmen i gruppen som initialt har någon form av position är skidläraren och därför det är viktigt att du tar den rollen på allvar. Det är du som ska driva arbetet i att skapa en god stämning, trygghet och låta alla komma till tals genom att vara rättvis och engagerad.

Om du identifierar något av följande beteendemönster hos gruppmedlemmarna, kan det vara tecken på att de känner sig osäkra:

 • Någon pratar för mycket, eller är överdrivet öppen.
 • Din kompetens som lärare och behörighet ifrågasätts.
 • Någon drar sig undan, är tyst och åker med ett ledsamt kroppsspråk.
 • Gruppens mål och normerna i gruppen ifrågasätts.
 • Fiskehistorier berättas, under en samling utan fokus på skidlektionen.

Det finns givetvis inga generella svar på hur en person upplever eller reagerar på att vara ny i en grupp. Även om en grupp får en ny medlem som kan vara efterlängtad på ett intellektuellt plan, kan det finnas ett omedvetet motstånd hos de befintliga medlemmarna – vilket är för att en ny individ i en grupp kan ge upphov till förändringar som kan hota de andra eller hota den rådande balansen i gruppen.

Exempel på när balansen kan ”rubbas” är om en ny medlem i gruppen visar framfötterna genom att vara för duktig eller genom att hota existerande vänskapsförhållanden. Detta kan leda till att de redan befintliga medlemmarna aktivt ”glömmer” att ge hen viktig information, inte väntar in hen innan de åker upp med liften eller pekar på fel backe att åka ned i.  För att säkerställa så alla gruppmedlemmar känner sig lika involverade och delaktiga i gruppen – är det viktigt att du som skidlärare kontinuerligt jobbar med att vara engagerad och möta varje enskild individ i gruppen, varje lektion. Nya medlemmar ska hjälpas och stöttas in i gruppen av ledaren, utan att vi för den skull särbehandlar dem och att vi glömmer bort resten av gruppens medlemmar.

Välj spelregler i gruppen

Som skidlärare kan du i mångt och mycket välja förhållningssätt och vilka spelregler som ska gälla i gruppen, men om gruppen gemensamt lyckas komma överens om vilka normer och regler som gäller, är det ett framgångsrecept för att undvika konflikter.
– Om reglerna är tydliga och uttalade – genererar det i trygghet.
– Om reglerna är otydliga eller outtalade – genererar det i osäkerhet och onödiga konflikter (oavsett ålder och konstellation).

Grupptryck

Grupptryck definieras som ”den effekt en grupp har på en individs beteende” (NE, 2022) , där olika grupper har olika stor effekt på deltagarna. Undersökningar visar att ca en tredjedel av alla i en grupp underkastar sig ett grupptryck mer än andra, där denna tredjedel i undersökningarna hade en sämre självkännedom, visade en sämre självuppskattning och ville alltid ”rädda ansiktet” mot den övriga gruppen. Som skidlärare kommer du komma i kontakt med denna tredjedel och även de individer som påverkar grupptrycket i störst utsträckning, där olika individer kräver olika bemötanden för att hantera detta.

Reflektion:

 • Hur möter de individer som är svagast mot grupptrycket?
 • Hur möter du de individer som utövar ett grupptryck?