Gruppens utveckling

Som skidlärare har du vanligtvis en skidskolegrupp i ca 4-5 dagar och någonstans mellan 4-7,5 timmar, där det under denna tid kommer hända väldigt mycket med gruppens dynamik och de sociala mönstren kommer att förändras. I en grupp framträder vissa mönster hos gruppen beroende på hur långt den har nått i sin utveckling. Genom att ha en kännedom om dessa mönster kommer du som skidlärare få en bättre förståelse för hur du kan jobba, tillika acceptera gruppen i dess olika skeden.

Initialfasen

Deltagarna i en nystartad grupp för till en början en mycket ytlig kommunikation sinsemellan då en osäkerhet kan finnas hos deltagarna rörande den egna rollen. Det är oklart vilka roller och normer som finns och varje individ försöker hitta sin plats i gruppen. Det kan även uppstå en maktkamp om vilken position man har i gruppen och hur populär man är av ledaren. Det kan hända att en skidskolegrupp aldrig når längre än hit.

Smekmånad (Vi-grupp)

Det händer dock att vissa skidskolegrupper kommer till den nivå där deltagarna känner samhörighet och trygghet sinsemellan. Deltagarna får en stark vi-känsla, vilket beror delvis på ledarens agerande genom veckan. Gruppens medlemmar börjar hitta sina roller i gruppen, det mesta känns positivt och vissa personer kommer närmre varandra och undergrupper kan bildas. Kommunikation mellan gruppmedlemmarna fördjupas och samordnas (man kommer varandra närmre).

Konflikter
Efter smekmånaden börjar personerna som ingår i gruppen att känna sig trygga med sina roller och en viss känsla av samhörighet har tillkommit, vilket gör att gruppen vågar möta eventuella konflikter som uppstår eller har bestått inom gruppen tidigare. Många anser att frånvaro av konflikter kan vara ett positivt tecken – men det kan snarare vara ett tecken på rädsla eller likgiltighet.
De konflikter som uppstår tas hand om på ett öppet och konstruktivt sätt, även om olika känslor kan uttryckas öppet inför gruppen. Konflikterna har (om de bearbetas) även en sammanbindande funktion för gruppen och bidrar till att gruppen fortsätter utvecklas i positiv riktning – men så länge det finns olösta konflikter finns ursäkter för att inte ta sig an andra mer krävande uppgifter.

När gruppen får en ökad samhörighet, deltagarna fått förtroende för ledaren och för varandra så kommer gruppen vilja vida sina gränser och fortsätta utmana varandra. Deltagarna kommer exempelvis börja våga ställa frågor, våga komma med förslag på vad de vill göra och då får man som ledare aldrig vara rädd för att testa nya idéer och utmana de med nya uppgifter.

Platåer

I de flesta relationer, grupper eller processer kommer man ofta till ett stadium där ingen utveckling tycks ske. Allt bara ”är” och en känsla av stagnation, resignation eller trötthet kan prägla gruppen. Gruppen behöver ofta en andhämtningspaus, ny stimulans, nya utmaningar eller nya arbetsformer/roller.

Den effektiva gruppen
I denna fas är rollerna i gruppen och målen tydliga. Man behandlar varandra med ömsesidig respekt och det har byggts upp en närhet deltagarna emellan. Kritiken är konstruktiv och hanteras öppet då atmosfären är avspänd och deltagarna är engagerade i sina arbetsuppgifter. Alla lyssnar på varandra och man ger uttryck för känslor likaväl som för idéer.

Separationen
Inga grupper varar för evigt och när en grupp upplöses kan det vara med blandade känslor. Några känner en lättnad över att få gå vidare, andra känner en stor sorg över att tappa grupptillhörigheten.

Reflektion:

  • Blicka tillbaka på de grupper du har tillhört: Har du något exempel på respektive fas, som du befunnit dig i?

Reflektion:

  • Utifrån det du har lärt dig om gruppens olika faser. Vad händer med gruppens utveckling, när en ny deltagare (oavsett roll) kliver in gruppen?