Pedagogiska strategier

För att kunna bemöta olika individer och anpassa undervisningen i den unika lärsituationen kan vi använda oss av olika pedagogiska strategier – alltså hur vi presenterar och agerar under lektionstillfället. Dessa strategier använde vi oss av beroende på Vem vi har framför oss och Var och När det sker. De olika strategierna passar olika bra beroende på mål, deltagare och innehåll. 

Förmedlingspedagogik:

Läraren förmedlar sin kunskap till mottagarna. Lämplig strategi när det handlar om information, baskunskap, fakta. Eleven är mottagare som lyssnar, läser, skriver.

Eleven måste vara motiverad från början för att tillgodogöra sig denna form av lärande.

Processpedagogik:

En boll som sätts i rullning där vägen fram till målet är i fokus och att det du upplever på vägen är det som är själva lärandemomentet.  Du som lärare agerar handledare.  Detta kräver aktiva elever som tar eget ansvar och samarbetar. Metoder är baserade på äventyr, upplevelser och laborerande där lärandet sker utifrån de erfarenheter du stöter på under vägens gång. ”Learning by doing”.

Motivationspedagogik:

Motivation är en av de mest avgörande faktorerna i lärandet. I denna strategi utgår du från elevens behov, önskemål och intressen. Du ser till att eleverna har hög delaktighet, då det höjer motivationen. Välj metoder som väcker nyfikenhet och lust, som är varierande och där så många som möjligt är delaktiga.

Olika tillvägagångssätt för att nå de uppsatta målen

När du undervisar finns flera olika tillvägagångssätt du kan använda dig av för att presentera metoder och strukturera undervisningssituationen för att hjälpa en elev eller en grupp att nå ett uppsatt mål.

Här följer några av de vanligaste:

Visa – pröva – öva: Du visar åkaren, åkaren prövar och övar

Visa – pröva – instruera – öva: Du visar, åkaren prövar, du kompletterar instruktionen, åkaren övar vidare.

Problemlösning: Du ger åkaren ett problem att arbeta med på egen hand eller i grupp.

Distraktionsmetod: Du ger åkaren en uppgift som distraherar honom eller henne från att tänka på den detalj som hämmar utvecklingen.

Visualisering: Åkaren skapar en positiv inre bild av vad som ska ske.

Lek: Leken bör genomsyra all träning tillsammans med barn och kopplas ihop med en eller flera rörelser som du vill träna på.